Kuuelekea Mchakato wa Bajeti Tanzania 541505 493534 Downloaded Viewed Kuuelekea Mchakato wa Bajeti Tanzania

Kuuelekea Mchakato wa Bajeti Tanzania	 	 541505		 	493534 Downloaded	 	Viewed  		 Kuuelekea Mchakato wa Bajeti Tanzania

Bajeti kwa kawaida imekuwa ikichukuliwa kuwa ni kazi ya wataalamu, wachumi na wahasibu tu. Lakini uamuzi wa Serikali wa namna gani ya kukusanya mapato huwaathiri wananchi wote. Kiwango cha Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) na kodi nyingine huathiri bei za vitu vinavyotumiwa katika kaya na petroli. Uamuzi wa matumizi ya serikali ndio huweka wazi iwapo viwango vya mishahara ya walimuna iwapo kutakuwa na dawa na vifaa vya kutosha katika zahanati au la. Wakati huo huo, bajeti hutupatia pia nafasi ya kuelewa msukumo �halisi� wa kisera wa serikali katika ngazi ya taifa na wilaya. Sera zisizokuwa na rasilimali za kuzitekelezea hubakia kuwa katika makaratasi tu. Kimsingi, bajeti inahusiana na pesa za wananchi. Kwa bahati mbaya, mchakato wa kuamua namna ya kuzitumia hizo pesa na namna ya kusimamia kuhakikisha kuwa zinaenda zinakotakiwa kwenda ni mgumu kwa wananchi wa kawaida kuweza kushiriki. Sehemu kubwa ya taarifa zinazohusiana huwa haziwekwi wazi kwa umma, na hata zile zinazopatikana huwa katika namna iliyongumu kueleweka. Hivyo, wananchi wengi huwa hawana fursa ya kushiriki katika michakato ya bajeti. Kwa ujumla, michakato mingi rasmi huwa haiku wazi kwa wananchi. Shirika la HakiElimu, kwa kushirikiana na Kundi kazi la Bajeti (Budget Working Group (BWG)) la mtandao wa Asasi Zisizo za Kiserikali (AZISE) wa Policy Forum, limeandaa muongozo huu katika jitihada za kuziba pengo hilo la uelewa wa wananchi na kuwawezesha kushiriki kikamilifu zaidi katika mchakato huu. Muongozo huu umejengwa kwenye jitihada za kundi kazi hilo za kuirahisisha bajeti kila mwaka na kufanya uchambuzi wa bajeti hizo kupitia mtiririko wa mihutasari ya kibajeti. Tunaamini kuwa ushiriki mkubwa zaidi wa umma na uchunguzaji wa bajeti utaboresha uwajibikaji na kuziba mianya zaidi ya ufisadi. Tunaamini kuwa mwongozo huu utafanyika kuwa msaada kwa Wabunge na wawakilishi wa ngazi nyingine za chini katika kuijadili bajeti, waandishi wa Habari wanaoandika Habari za bajeti, Asasi za Kiraia (AZAKI) zinazopenda kujishughulisha na masuala ya bajeti pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Muongozo unaanza kwa mapitio ya mchakato wa bajeti. Tunawajadili wahusika wakuu na hatua za muhimu katika michakato ya bajeti kitaifa na katika ngazi za chini. Katika Sehemu ya II tunaingia kwa kina zaidi na kuonesha �picha halisi� ya muundo wa kisera na kisheria katika uandaaji na utekelezaji wa bajeti, pamoja na taarifa zaidi kwa ajili ya kuelewa na kutaathimini sehemu kuu mbili za bajeti � mapato na matumizi. Sehemu ya III inajadili maoni mbadala kuhusiana na bajaeti na mchakato wake nchini Tanzania, na kutoa mapendekezo kwa ajili ya maboresho. Mwisho, imetolewa orodha ya rejea za muhimu pamoja na faharasa ya istilahi za kibajeti. Tunalenga zaidi katika nadharia, (namna mambo yanavyopaswa kufanyika) lakini pia tunajadili namna mchakato wa bajeti unavyofanyika kivitendo na kuingiza baadhi ya taarifa za hivi karibuni za bajeti. Muongozo huu utatolewa kwa lugha rahisi mwaka 2009. Mwisho, ni muhimu kutaja kwamba mchakato wa bajeti ni mgumu, na kuelewa namna unavyofanya kazi linaweza kuwa ni suala la majadiliano. Tumekuwa makini katika kutaja rejea zote zilizotumika na kuangalia kwa makini usahihi wa taarifa zote pamoja wataalamu. Hata hivyo, inawezekana baadhi ya taarifa zilizoko katika muongozo huu zimepitwa na wakati au haziko sahihi. Wasomaji wanaombwa kuwasiliana nasi kuhusiana na makosa yoyote ili tuweze kuyashughilikia katika matoleo yajayo

File Name: document157kuuelekea_mchakato_wa_bajeti_Tanzania.pdf
File Size: 2.16 MB
File Type: application/pdf
Hits: 45 Hits
Created Date: 02-07-2020
Last Updated Date: 02-07-2020

Related documents

Ubora wa Mazingira ya Ufundishaji na Ufundishwaji Mashuleni
Ubora wa Mazingira ya Ufundishaji na Ufundishwaji Mashuleni

Utafiti huu uliangalia nyanja mbalimbali zinazoweza kuchangia kuboresha au kudidimiza hali ya maisha na kazi ya walimu.Hii ilikuwa ni pamoja na:mzigo wa kazi ya ufundishaji,uwiano wa wanafunzi kwa mwalimu mmoja,maendeleo ya walimu kataaluma,athari za UKIMWI katika kufundisha na kujifunza,maisha ya walimu pamoja na maslahi ya walimu.Chapisho hili linachambua matokeo ya utafiti huu.

Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?
Unashirikije Kuleta Maendeleo Kijijini?

Ushirikishaji Jamii ni jambo muhimu sana katika kufanikisha shughuli za maendeleo. Ushiriki na ushirikishaji jamii unapaswa kuwa katika hatua zote za maendeleo ya mradi, yaani kuanzia kwenye kubuni mradi, kupanga gharama na shughuli nzima ya utekelezaji wa mradi ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji na tathimini ya mradi huo. Miradi mingi ikiwemo ya elimu haifanikiwi kwa sababu tu ya kuwatenga na kutowashirikisha wananchi katika mchakato mzima wa maamuzi ya uanzishaji, utekelezaji, ufuatiliaji na tathmini ya miradi husika. Lengo la kitabu hiki ni kufikisha ujumbe kwa makundi mbalimbali ya kijamii, wakiwemo viongozi kuhusu umu-himu wa kuwashirikisha wananchi katika michakato muhimu ya maamuzi kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Kwa upande mwingine, kitabu hiki kinalenga pia kuwakumbusha wananchi juu ya umuhimu wao kujihusisha na mambo ya msingi ambayo serikali au viongozi wao wanawaletea, iwe mitaani au vijijini mwao. Kwa bahati mbaya wengi wao hawashiriki kikamilifu hata pale fursa zinapopatikana kwa kusingizia kuwa na majukumu mengine hivyo kushindwa kushiriki katika miradi ya jamii ikiwemo ya shule. Aghalabu hushindwa hata ku-washinikiza viongozi wao kuwashirikisha au kutekeleza miradi yao kwa mujibu wa mipango mikakati. Matokeo yake ni kudumaa kwa miradi hiyo na maendeleo kwa jumla.

Hali ya Kazi na Maslahi ya Walimu Tanzania
Hali ya Kazi na Maslahi ya Walimu Tanzania

Hii ni ripoti ya utafiti wa 2004,'Hali ya kazi na maisha ya walimu Tanzania'uliyofanyika na HakiElimu na Chama Cha Walimu Tanzania.